عکاسی صنعتی

داشتن یک حیاط یا باغچه درخانه می تواند به معنای وجود یک فضای خاکی ، بی روح و زشت باشد. یا مکانی باشد که در آن رنگ ها چشم ها را خیره و عطر گل نرگس هر رهگذری را مست می کند. به قول حافظ :
خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد     که در دستت به جز ساغر نباشد
زمان خوشدلی دریاب و در یاب        که دایم در صدف گوهر نباشد
در این دسته بندی یه آموزش های مربوط به کاشت ، نگهداری و ایده های جدید در زمینه باغبانی خواهیم پرداخت.

انتشار آموزش جدید