عکاسی صنعتی

تمام افرادی که در شهر های بزرگ زندگی می کنند میدانند میان دود ، سیمان و بوق ماشین ها بودن چقدر با آرامش فاصله دارد. چقدر با زندگی کردن غریب است.شاید برای همین است که از هر کسی در شهر بپرسید یک شعر از دوران کودکی یه یاد بیاورد بی شک خوشابحالت ای روستایی را زمزمه خواهد کرد. البته در این میان هستند افرادی که سعی دارند عطر طبیعت را درخانه های خود حفظ کنند بنابر این دسته بندی گیاهان آپارتمانی را ایجاد کردیم تا در آن نحوه نگهداری ، تکثیر و موارد مرتبط دیگر را به یکدیگر آموزش دهیم.

انتشار آموزش جدید