جدول امتیازات سایت آچار24

رتبه: 1

مهدی افشار
شناسه کاربری:8

جمع امتیازات:5788

امتیاز آموزش های شما : 4888

امتیاز کامنت های شما : 150

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 750

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 2

fatemeh
شناسه کاربری:2

جمع امتیازات:2746

امتیاز آموزش های شما : 2496

امتیاز کامنت های شما : 50

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 200

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 3

sahar-amiri
شناسه کاربری:1140

جمع امتیازات:2496

امتیاز آموزش های شما : 2496

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 4

mina
شناسه کاربری:7

جمع امتیازات:2234

امتیاز آموزش های شما : 2184

امتیاز کامنت های شما : 50

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 5

فندتیم
شناسه کاربری:1312

جمع امتیازات:1456

امتیاز آموزش های شما : 1456

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 6

فرشته1
شناسه کاربری:3

جمع امتیازات:1290

امتیاز آموزش های شما : 1040

امتیاز کامنت های شما : 50

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 200

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 7

حسام
شناسه کاربری:9

جمع امتیازات:1140

امتیاز آموزش های شما : 1040

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 100

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 8

فاطمه
شناسه کاربری:11

جمع امتیازات:882

امتیاز آموزش های شما : 832

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 50

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 9

media_admin
شناسه کاربری:1

جمع امتیازات:698

امتیاز آموزش های شما : 208

امتیاز کامنت های شما : 250

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 150

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 90

رتبه: 10

مریم
شناسه کاربری:10

جمع امتیازات:624

امتیاز آموزش های شما : 624

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 11

minoo
شناسه کاربری:6

جمع امتیازات:624

امتیاز آموزش های شما : 624

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 12

elahe_sefidkar
شناسه کاربری:31

جمع امتیازات:566

امتیاز آموزش های شما : 416

امتیاز کامنت های شما : 100

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 50

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 13

wili
شناسه کاربری:1146

جمع امتیازات:354

امتیاز آموزش های شما : 104

امتیاز کامنت های شما : 100

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 150

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 14

حدیث
شناسه کاربری:25

جمع امتیازات:312

امتیاز آموزش های شما : 312

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 15

مهرزاد
شناسه کاربری:4

جمع امتیازات:312

امتیاز آموزش های شما : 312

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 16

NeDa
شناسه کاربری:20

جمع امتیازات:258

امتیاز آموزش های شما : 208

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 50

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 17

صفورا کیانی
شناسه کاربری:17

جمع امتیازات:154

امتیاز آموزش های شما : 104

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 50

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 18

v.zafarkish
شناسه کاربری:30

جمع امتیازات:104

امتیاز آموزش های شما : 104

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0

رتبه: 19

DrSepehrian
شناسه کاربری:33

جمع امتیازات:104

امتیاز آموزش های شما : 104

امتیاز کامنت های شما : 0

امتیاز کامنت دیگران برای اموزش های شما : 0

امتیاز دفعات دیده شدن آموزش ها : 0

معرفی کاربر : 0