عکاسی صنعتی

صنایع دستی هر کشور بعنوان یک میراث فرهنگی معرف تمدن و فرهنگ آن کشور است. امروزه صنایع دستی هر کشور تاثیر بسزایی در امر جذب توریست دارد که در نهایت منجر به افزایش درآمد مردم آن کشور خواهد شد .از این روی اصرار بر حفظ و گسترش آن در کشور های مختلف امری عادی و بدیهی است . بنابر این ما هم بدلیل حفظ میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران و ارتقائ جایگاه گردشگری و درنهایت رشد اقتصاد در کشور می بایست تلاش خود را در این زمینه انجام دهیم . از تمام هنرمندان فعال در رشته صنایع دستی درخواست می کنیم تا در گسترش آموزش های مربوط سهیم باشند.

انتشار آموزش جدید